Spełnienie się warunków znaczącej umowy

Warszawa, dnia 2010-03-19
Komisja Nadzoru Finansowego

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. w dniu 3 marca 2010r. otrzymał podpisaną ze spółką KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie warunkową umowę zobowiązującą, o zawarciu której informował Raportem bieżącym nr 3/2010 z dnia 2010–03-03.
Przedmiotem umowy jest zobowiązanie się Capital Partners S.A. do złożenia zapisu na nie mniej niż 879.501 akcji spółki BIPROMET S.A. w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji ogłoszone przez KGHM Polska Miedź S.A. w terminie do dnia 19 marca 2010r., zgodnie z poniższymi warunkami: (a) przedmiotem będzie liczba akcji uprawniająca do 66% głosów na Walnym Zgromadzeniu; (b) cena za jedną akcję w wezwaniu nie będzie niższa niż 7,5 zł za jedną akcję; (c) w ogłoszonym wezwaniu nie będzie możliwości odstąpienia od wezwania w przypadku ogłoszenia przez innego wzywającego wezwania jak również możliwości skrócenia terminu przyjmowania zapisów w wezwaniu; (d) wezwanie może zawierać jedynie zastrzeżenie zawierające minimalną liczbę akcji po osiągnięciu, której wzywający jest zobowiązany do nabycia, przy czym liczba ta nie może być większa od 3.099.901, co stanowi 50% plus jedna akcja ogólnej liczby akcji; (e) cena w wezwaniu nie ulegnie obniżeniu w trakcie przyjmowania zapisów w wezwaniu; (f) wezwanie zostanie ogłoszone nie później niż 19.03.2010r.; (g) termin przyjmowania zapisów na akcje w ramach wezwania będzie nie dłuższy niż 30 dni i nie krótszy niż 14 dni.
W dniu 19 marca 2010r. KGHM Polska Miedź S.A. ogłosiła wezwanie, które w opinii Zarządu Capital Partners S.A. jest zgodne z powyższymi warunkami.

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Prezes Zarządu
Paweł Bala