Rezygnacja osoby zarządzającej

Warszawa, dnia 2010-10-14
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 25/2010 – Rezygnacja osoby zarządzającej

Zarząd Capital Partners S.A. informuje, że Pan Maciej Górski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki z dniem 14 października 2010r. Rezygnacja została złożona z przyczyn osobistych. Decyzja Pana Macieja Górskiego o rezygnacji z Zarządu Capital Partners S.A. jest podyktowana faktem, iż zamierza on w najbliższym czasie podjąć pracę dla jednego z wiodących europejskich funduszy Private Equity.

Podstawa prawa: par. 5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Prezes Zarządu
Paweł Bala