Rezygnacja i powołanie osoby nadzorującej emitenta

Warszawa, dnia 2007-01-19
Komisja Nadzoru Finansowego

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 19 stycznia 2007r. Pan Tomasz Kozieł złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, z powodu podjęcia przez Pana Tomasza Kozieła nowych obowiązków zawodowych i brakiem możliwości ich pogodzenia z obowiązkami członka Rady Nadzorczej.
Z uwagi na powyższy fakt, w dniu 19 stycznia 2007r. Rada Nadzorcza uzupełnienia swój skład w drodze kooptacji Pana Jurija Sadowskiego.
Pan Jurij Sadowski, lat 43.
Ukończył Wydział Architektury na Politechnice Warszawskiej, zdobywając w roku 1992 tytuł magistra inżyniera architekta. W roku 2004 otrzymał tytuł MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz ukończył Studia Podyplomowe w zakresie Integracji Europejskiej w Centrum Europejskim na Uniwersytecie Warszawskim.
Doświadczenie zawodowe:
1995 – 2004 Członek Zarządu MS PROJEKT Sp. z o.o.,
1995 – 1996 Inżynier budowy Accord Canpol Sp. z o.o.,
1993 – 1999 Asystent naukowo-dydaktyczny na Politechnice Warszawskiej,
1990 – 1994 Projektant w Zespole Autorskim Architektów.
Pan Jurij Sadowski jest Członkiem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych – SII.
Obecna działalność Pana Jurija Sadowskiego nie jest konkurencyjna w stosunku do Emitenta.
Pan Jurij Sadowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt. 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala