Rejestracja zmiany statutu

Capital Partners S.A. (dalej “Spółka”) informuje o powzięciu w dniu 17 stycznia 2024 r. informacji o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 16 stycznia 2024 r. zmiany § 7.1. Statutu Spółki, tj. zmiany kapitału zakładowego.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 900.000,00 zł i dzieli się na 9.000.000 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Powyższe akcje uprawniają do 9.000.000 głosów.
Zmiana kapitału zakładowego wynika z uchwalonego w dniu 28 grudnia 2023 r. uchwałą nr 1 NWZ Spółki umorzenia łącznie 1.000.000 akcji, którym odpowiadało łącznie 1.000.000 głosów.

NWZ Spółki w dniu 28 grudnia 2024 r. uchwałą nr 2 nadało następujące brzmienie § 7.1. Statutu Spółki:
„§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 900.000 złotych i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 10 groszy każda, w tym:
a) 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b) 1.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c) 6.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
d) (skreślony),
e) (skreślony),
f) (skreślony).”.

Tekst jednolity Statutu zostanie przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki na najbliższym jej posiedzeniu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Paweł Bala

Prezes Zarządu