Rejestracja zmiany statutu

Capital Partners S.A. (dalej “Spółka”) informuje o powzięciu w dniu 14 września 2022 r. informacji o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13 września 2022 r. zmian Statutu Spółki, w tym § 7.1., tj. zmiany kapitału zakładowego.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000,00 zł i dzieli się na 10.000.000 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Powyższe akcje uprawniają do 10.000.000 głosów.
Zmiana kapitału zakładowego wynika z uchwalonego w dniu 8 września 2022 r. uchwałą nr 3 NWZ Spółki umorzenia łącznie 3.656.295 akcji, którym odpowiadało łącznie 3.656.295 głosów.

NWZ Spółki w dniu 8 września 2022 r. uchwałą nr 4 nadało następujące brzmienie § 7.1. Statutu Spółki:
„§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000,00 złotych i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 10 groszy każda, w tym:
a) 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b) 1.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c) 7.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
d) (skreślony),
e) (skreślony),
f) (skreślony),”.

Ponadto NWZ Spółki uchwałą nr 5 zmieniło § 7.16., § 7.17., § 9.2., § 9.3., § 12.1., § 14.7., § 14.12., § 15.2. lit. a-c, § 17., § 18.1. i § 18.4., nadając im nowe brzmienia:
„§ 7.16. (skreślony)”
„§ 7.17. (skreślony)”
„§ 9.2. Rada Nadzorcza powołuje, odwołuje i zawiesza w czynnościach członków Zarządu Spółki oraz określa liczbę członków Zarządu.”
„§ 9.3. (skreślony)”
„§ 12.1. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera Rada Nadzorcza. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.”
„§ 14.7. (skreślony)”
„§ 14.12. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne.”
„§ 15.2. […]
a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym,
b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
c) sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej),”
„§ 17. (skreślony)”
„§ 18.1. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów w obecności więcej niż połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”
„§ 18.4. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokół podpisuje co najmniej prowadzący posiedzenie Rady Nadzorczej. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu oraz liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały.”

Tekst jednolity Statutu zostanie przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki na najbliższym jej posiedzeniu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Paweł Bala

Prezes Zarządu