Rejestracja zmiany statutu

Capital Partners S.A. (dalej “Spółka”) informuje o powzięciu w dniu 9 września 2021 r. informacji o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 9 września 2021 r. zmiany § 7.1. Statutu Spółki, tj. zmiany kapitału zakładowego.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.365.629,50 zł i dzieli się na 13.656.295 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Powyższe akcje uprawniają do 13.656.295 głosów.
Zmiana kapitału zakładowego wynika z uchwalonego w dniu 7 lipca 2021 r. uchwałą nr 1 ZWZ Spółki umorzenia łącznie 3.343.705 akcji, którym odpowiadało łącznie 3.343.705 głosów.

ZWZ Spółki w dniu 7 lipca 2021 r. uchwałą nr 2 nadało następujące brzmienie § 7.1. Statutu Spółki:
„§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.365.629,50 złotych i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 10 groszy każda, w tym:
a. 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b. 1.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c. 9.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
d. 520.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
e. 1.636.295 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
f. (skreślony).”
Tekst jednolity Statutu zostanie przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki na najbliższym jej posiedzeniu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Paweł Bala

Prezes Zarządu