Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego jednostki zależnej

Warszawa, dnia 2006-07-07
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2006r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o emisje akcji serii D.
Kapitał zakładowy wynosi 12.020.000,00 zł i składa się z 12.020.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 12.020.000 głosów.
Akcje serii D, w ilości 520.000, będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym – Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe, par. 5 pkt. 1 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala