Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego jednostki zależnej

Warszawa, dnia 2005-10-14
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 13 października 2005r. otrzymał zawiadomienie o dokonaniu w dniu 9 października br. rejestracji przez właściwy sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki eCard S.A. o 42.253 (słownie: czterdzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt trzy) akcje serii H.
Capital Partners S.A. posiada 107.315 (słownie: sto siedem trzysta piętnaście) akcji eCard S.A., w tym 9.999 (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji serii I, które nie są jeszcze zarejestrowane.
Na dzień przekazania niniejszego raportu udział Capital Partners S.A. w kapitale zakładowym eCard S.A. wynosi 54,99% i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu, a po rejestracji akcji serii I wynosić będzie 57,40% i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu eCard S.A.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt 12 RO – rejestracja przez sąd zmiany wysokości lub struktury kapitału zakładowego

Prezes Zarządu
Paweł Bala