Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego jednostki zależnej

Warszawa, dnia 2006-05-02
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 24 kwietnia 2006r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
Kapitał zakładowy wynosi 11.500.000,00 zł i składa się z 11.500.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 11.500.000 głosów.

Podstawa Prawna: par. 5 pkt. 1 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala