Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego 2002

Warszawa, dnia 2002-07-24

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Raport bieżący nr 13/2002 – rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego

Zarząd Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 23 lipca 2002r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego wpisał w Krajowym Rejestrze Sądowym za numerem KRS 0000110394 zmianę wysokości kapitału zakładowego spółki Capital Partners S.A.

Zgodnie z powyższym całkowita wysokość kapitału zakładowego Capital Partners S.A. po rejestracji zmian wynosi 2.300.000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy złotych). Kapitał akcyjny dzieli się na 2.300.000 akcji o wartości nominalnej 1,00zł każda (słownie: jeden złotych), z których każda daje prawo do jednego głosu na zgromadzeniu akcjonariuszy (łączna ilość głosów 2.300.000).

Podstawa Prawna: par. 61 ustęp 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Centralnej Tabeli Ofert S.A. z dnia 30 października 2001 – Regulamin obrotu.

Prezes zarządu Capital Partners S.A.
Arkadiusz Śnieżko

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Krzysztof Pietkun