Rejestracja przez sąd zmiany kapitału zakładowego

Warszawa, dnia 2006-12-27
Komisja Nadzoru Finansowego

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o dokonaniu w dniu 20 grudnia 2006r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o 12.020.000 akcji serii E.
Kapitał zakładowy wynosi 24.040.000,00 zł i składa się z 24.040.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 24.040.000 głosów.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Prezes Zarządu
Paweł Bala