Rejestracja przez KDPW praw do akcji serii C

Warszawa, dnia 2006-03-30
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o rejestracji z dniem 31 marca br. 9.200.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł każda i oznaczonych kodem PLCPTLP00056 (nazwa indywidualna: CPA PDA).

Podstawa Prawna: par. 34 ust. 1 RO

Prezes Zarządu
Paweł Bala