Rejestracja przez KDPW jednostkowych praw poboru akcji serii E

Warszawa, dnia 2006-10-17
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o dokonaniu z dniem 27 października br. rejestracji 12.020.000 jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E Capital Partners S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda i oznaczenie ich kodem PLCPTLP00072.

Podstawa Prawna: par. 34 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala