Rejestracja papierów wartościowych w depozycie

Warszawa, dnia 2002-07-25

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Raport bieżący nr 14/2002 – rejestracja papierów wartościowych w depozycie

Zarząd Capital Partners S.A. w dniu 24 lipca 2002r. złożył w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. wniosek o zarejestrowanie 1.800.000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00zł (słownie: jeden złotych) każda pod istniejącym kodem PLCPTLP00015 przyjętym dla akcji serii A Spółki. W związku z powyższym pod kodem PLCPTLP00015 zarejestrowanych będzie łącznie 2.300.000 akcji Spółki Capital Partners S.A.

Podstawa Prawna: par. 61 ustęp 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Centralnej Tabeli Ofert S.A. z dnia 30 października 2001 – Regulamin obrotu.

Prezes zarządu Capital Partners S.A.
Arkadiusz Śnieżko

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Krzysztof Pietkun