Rejestracja i asymilacja akcji serii F przez KDPW

Warszawa, dnia 2009-09-02
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 18/2009 – Rejestracja i asymilacja akcji serii F przez KDPW

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z dniem 2 września 2009r. dokonał rejestracji 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F Capital Partners S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, wyemitowanych w ramach kapitału warunkowego i oznaczył je kodem “PLCPTLP0015”, dokonując tym samym ich asymilacji z 24.040.000 akcji Capital Partners S.A.

Z dniem 2 września 2009r. pod kodem PLCPTLP00015 zarejestrowanych jest łącznie 24.440.000 akcji zwykłych na okaziciela Capital Partners S.A.

Podstawa prawna: par. 34 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Prezes Zarządu
Paweł Bala