Rejestracja akcji spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Warszawa, dnia 2002-08-01

To jest defaultowa nazwa instytucji

Raport bieżący nr 18/2002 – rejestracja akcji spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 1 sierpnia 2002r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął Uchwałę nr 290/02 w sprawie przyjęcia akcji spółki Capital Partners S.A. do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Zgodnie z powyższą Uchwałą przyjętych zostało 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda pod kodem PLCPTLP00015. Na dzień dzisiejszy kodem PLCPTL00015 oznaczonych jest łącznie 2.300.00 (dwa miliony trzysta tysięcy) akcji spółki Capital Partners S.A.

Podstawa Prawna: par. 61 ustęp 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Centralnej Tabeli Ofert S.A. z dnia 30 października 2001 – Regulamin obrotu.

Prezes Zarządu Capital Partners S.A.
Arkadiusz Śnieżko

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Krzysztof Pietkun