Rejestracja akcji serii E w KDPW oraz asymilacja papierów wartościowych

Warszawa, dnia 2007-01-05
Komisja Nadzoru Finansowego

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 5 stycznia 2007r. otrzymał informację z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o rejestracji z dniem 8 stycznia 2007r. 12.020.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E Capital Partners S.A. i oznaczeniu ich kodem “PLCPTLP00015”. Jednocześnie informujemy, że z dniem 8 stycznia 2007r. zostanie dokonana asymilacja wszystkich akcji Capital Partners S.A. W związku z powyższym, spełnił się warunek wprowadzenia z dniem 8 stycznia 2007r przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do obrotu giełdowego na rynku równoległym 12.020.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o czym Zarząd Spółki poinformował raportem bieżącym nr 1/2007 z dnia 4 stycznia 2007r.

Podstawa Prawna: par. 34 pkt. 1 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala