Rejestracja akcji serii D w KDPW oraz asymilacja papierów wartościowych

Warszawa, dnia 2006-10-20
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 20 października br. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA dokonał rejestracji 520.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Capital Partners S.A. i oznaczył je kodem “PLCPTLP00064”.
Jednocześnie informujemy, że z dniem 24 października br. dokonana zostanie asymilacja 520.000 akcji serii D z 11.500.000 akcjami akcji Capital Partners S.A. pod kodem PLCPTLP00015.

Podstawa Prawna: par. 34 pkt. 1 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala