Rejestracja akcji serii C w KDPW oraz asymilacja papierów wartościowych

Warszawa, dnia 2006-05-15
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 15 maja br. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA dokonał rejestracji 9.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C Capital Partners S.A. i oznaczył je kodem “PLCPTLP00015”.
Jednocześnie informujemy, że z dniem dzisiejszym dokonano asymilacji wszystkich akcji Capital Partners S.A.
W związku z powyższym, spełnił się warunek wprowadzenia z dniem 15 maja 2006r przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do obrotu giełdowego na rynku równoległym 9.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o czym Zarząd Spółki poinformował raportem bieżącym nr 32/2006 z dnia 10 maja 2006r.

Podstawa Prawna: par. 34 pkt. 1 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala