Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Warszawa, dnia 2010-12-16
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 28/2010 – Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zarząd Capital Partners S.A. przekazuje niniejszym tekst jednolity Statutu Spółki przyjęty przez Radę Nadzorczą w dniu 16 grudnia 2010r. uwzględniający uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgormadzenie w dniu 11 maja 2010r. następujące zmiany: (i) zmiana par. 7 ust. 1 i 1a, (ii) zmiana par. 14 ust. 9, (iii) dodanie ust. 3 w par. 19, (iv) zmiana par. 20 ust. 1, 2 i 3 oraz (v) zmiana par. 22 lit. a).

  • Statut Spółki Akcyjnej Capital Partners

Podstawa prawna: par. 38 ust. 1 pkt. 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Prezes Zarządu
Paweł Bala