Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 14/2009 – Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zarząd Capital Partners S.A. przekazuje niniejszym tekst jednolity Statutu Spółki przyjęty przez Radę Nadzorczą w dniu 30 czerwca 2009r. uwzględniający uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 maja 2009r. następujące zmiany: (i) zmiana par. 4 ust. 1, (ii) zmiana par. 7 ust. 15 oraz (iii) zmiana par. 14 ust. 1 i 2.

STATUT Spółki Akcyjnej Capital Partners

Podstawa prawna: par. 38 ust. 1 pkt. 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Prezes Zarządu
Paweł Bala