Propozycja podziału zysku za 2021 rok oraz zamiar nabycia akcji własnych w celu umorzenia

W dniu 30 maja 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu przewidującą przeznaczenie całego zysku w kwocie 3.164.467,12 zł osiągniętego w 2021 roku na kapitał rezerwowy utworzony w celu sfinansowania nabycia akcji własnych celem ich umorzenia oraz pokrycia kosztów związanych z nabyciem akcji własnych. W tym samym dniu Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała przedstawione przez Zarząd propozycje uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które przewidują m.in. (i) przeniesienie części kapitału zapasowego – zysków zatrzymanych w kwocie 3.744.530,05 zł na kapitał rezerwowy utworzony w celu sfinansowania nabycia akcji własnych oraz pokrycia kosztów związanych z nabyciem akcji własnych oraz (ii) nabycie nie więcej niż 3.656.295 akcji własnych w celu ich umorzenia po cenie 6,66 zł za jedną akcję.

Podstawa prawna: Art. 17 ust 1 MAR – informacje poufne.

Paweł Bala

Prezes Zarządu