Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. zwołanego na dzień 24 kwietnia 2012r.

Zarząd Capital Partners S.A. przekazuje w załączonych dokumentach projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 kwietnia 2012r. oraz materiały do tych projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad, a które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej.
Jednocześnie informujemy, że Rada Nadzorcza Capital Partners S.A. wyraziła pozytywną opinię co do brzmienia projektów uchwał.

Załączniki:

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (z późn. zm.)

Paweł Bala

Prezes Zarządu