Projekty uchwał na ZWZ Spółki zwołane na dzień 20 maja 2009r.

Warszawa, dnia 2009-05-04
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 9/2009 – Projekty uchwał na ZWZ Spółki zwołane na dzień 20 maja 2009r.

Zarząd Capital Partners S.A. przekazuje w załączonym dokumencie projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 maja 2009r.
Jednocześnie informujemy, że Rada Nadzorcza Capital Partners S.A. wyraziła pozytywną opinię co do ich brzmienia.

Projekty uchwał ZWZ zwołanego na dzień 20 maja 2009r.

inistra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Prezes Zarządu
Paweł Bala