Projekty uchwał na NWZA w dniu 26 stycznia 2006r.

Warszawa, dnia 2006-01-04
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. przedstawia treść projektów uchwał, będących przedmiotem obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 26 stycznia 2006r.

Uchwała nr…. /2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 stycznia 2006 roku
o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla tajność głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.

Uchwała nr…. /2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 stycznia 2006 roku
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

Do Komisji Skrutacyjnej powołuje się
………………………………………………………………

Uchwała nr…. /2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 stycznia 2006 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej oferty akcji serii C.

Na podstawie art. 431 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1 (Emisja Akcji serii C)
1. Kapitał zakładowy Spółki Capital Partners S.A. zostaje podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 2.300.000 (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy) złotych i nie większą niż 4.600.000 (słownie: cztery miliony sześćset tysięcy) złotych w drodze emisji nie mniej niż 2.300.000 (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy) i nie więcej niż 4.600.000 (słownie: cztery miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja.
2. Cena emisyjna jednej akcji serii C wynosi 2 złote.
3. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do określenia w drodze uchwały
a) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji; oraz
b) innych warunków przeprowadzenia oferty.
4. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok 2006, tj. od dnia 1 stycznia 2006r.
5. Akcje serii C zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
6. Emisja Akcji serii C zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184 poz. 1539).
§ 2 (Prawo poboru)
1. Ustala się, iż Akcje serii C zostaną zaoferowane z uwzględnieniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Za każdą akcję, na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru, które uprawnia do objęcia 2 (dwóch) akcji serii C.
2. Dzień prawa poboru zostaje ustalony na 20 lutego 2006 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr…. /2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 stycznia 2006 roku
w sprawie wprowadzenia akcji serii C, praw do akcji serii C oraz praw poboru akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Capital Partners S.A. postanawia wprowadzić akcje serii C, prawa do akcji serii C oraz prawa poboru akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Akcje serii C będą miały formę zdematerializowaną.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, dokonania odpowiednich czynności, w tym zawarcia odpowiednich umów, z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz złożenia wniosków o wprowadzenie papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 1, do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr…. /2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 stycznia 2006 roku
w sprawie zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Capital Partners S.A. działając na podstawie art. 430 par. 1 Kodeksu spółek handlowych, wprowadza następującą zmianę w Statucie Spółki:
§ 7 ust. 1 Statutu w brzmieniu: ”§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.300.000,00 (słownie dwa miliony trzysta tysięcy) złotych i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:
a) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 500000,
b) 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 1800000,”
otrzymuje nowe, następujące brzmienie
”§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 4.600.000 do 6.900.000 (słownie: od cztery miliony sześćset tysięcy do sześć milionów dziewięćset tysięcy) złotych i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:
a) 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b) 1.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c) od 2.300.000 do 4.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.”

Uchwała nr…. /2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 stycznia 2006 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki Capital Partners S.A. do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

Podstawa Prawna: par. 39 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala