Projekty uchwał na NWZA w dniu 21 grudnia 2005r.

Warszawa, dnia 2005-12-12
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. przedstawia treść projektów uchwał, będących przedmiotem obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 21 grudnia 2005r.

Uchwała nr…. /2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 grudnia 2005 roku
w przedmiocie uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla tajność głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.

Uchwała nr…. /2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 grudnia 2005 roku
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

Do Komisji Skrutacyjnej powołuje się ……………………………………………..

Uchwała nr…. /2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 grudnia 2005 roku
w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej

Na podstawie przepisów art. 45 ust. 1a-1c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że począwszy od sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2006 roku sprawozdania finansowe Spółki będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

Podstawa Prawna: par. 39 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych)

Prezes Zarządu
Paweł Bala