Projekty uchwał na NWZA w dniu 14 lutego 2006r.

Warszawa, dnia 2006-01-20
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. przedstawia treść projektów uchwał, będących przedmiotem obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 14 lutego 2006r.

Uchwała nr…. /2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 lutego 2006 roku
o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla tajność głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.

Uchwała nr…. /2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 lutego 2006 roku
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

Do Komisji Skrutacyjnej powołuje się ………………………………………………………………

Uchwała nr…. /2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 lutego 2006 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dniem dzisiejszym powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A. ………………………………………………………………………….

Uchwała nr…. /2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 lutego 2006 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie w § 14 ust. 4a i 4b

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Capital Partners S.A. działając na podstawie art. 430 par. 1 Kodeksu spółek handlowych, wprowadza zmianę w Statucie Spółki poprzez dodanie w § 14 ust. 4a i 4b o następującym brzmieniu:
“4a. W przypadku śmierci lub ustąpienia członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 60 dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności, mogą dokonać uzupełnienia swego składu w drodze kooptacji spośród kandydatów przedstawionych przez członków Rady Nadzorczej.
4b. Mandat osoby dokooptowanej kończy się wraz z kadencją całej Rady Nadzorczej.”

Uchwała nr…. /2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 lutego 2006 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki Capital Partners S.A. do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

Podstawa Prawna: par. 39 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala