Projekty uchwał na NWZA w dniu 12 lipca 2005r.

Warszawa, dnia 2005-07-01
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Raport bieżący nr 19/2005 – projekty uchwał na NWZA w dniu 12 lipca 2005r.

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. przedstawia treść projektu uchwały, będącej przedmiotem obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 12 lipca 2005r.

Uchwała nr….
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 lipca 2005 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Capital Partners przyjmuje tekst Regulaminu Walnego Zgromadzenia, w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały.
Przyjęty Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Capital Partners wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.

Załącznik: Załącznik do projektu uchwały NWZA 12.07.2005

Podstawa Prawna: par. 45 ust. 1 pkt 3 RO – WZA projekty uchwał

Prezes Zarządu
Paweł Bala