Powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Warszawa, dnia 2009-05-20
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 13/2009 – Powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 20 maja 2009r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do Rady Nadzorczej Capital Partners S.A. na kolejną kadencję jej dotychczasowych członków, tj. Jacka Jaszczołta, Marka Leśniaka, Zbigniewa Haydera, Zbigniewa Kulińskiego oraz Jurija Sadowskiego.

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Prezes Zarządu
Paweł Bala