Powołanie osoby zarządzającej na kolejną kadencję

Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w związku z zakończeniem kadencji Prezesa Zarządu Pana Pawła Bala, Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 30 maja 2022 roku dokonała jego wyboru na kolejną pięcioletnią kadencję, powierzając mu dotychczasową funkcję.

Pan Paweł Bala jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Wydział Finansów i Bankowości).
Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 590.
Doświadczenie zawodowe:
1993–1995 Biuro Maklerskie Arabski i Gawor s.c.- Z–ca Dyrektora Oddziału w Warszawie,
1995–2001 ProCapital S.A. – od 1996 Członek Zarządu,
2002–2004 Tauro Invest sp. z o.o. – Prezes Zarządu,
2005–2018 Dom Maklerski Capital Partners S.A. – Wiceprezes Zarządu,
2018–2021 TFI Capital Partners S.A. – Wiceprezes Zarządu,
2003–nadal Capital Partners S.A. – Prezes Zarządu.
Ponadto Pan Paweł Bala jest zatrudniony w Opoka TFI S.A. jako zarządzający funduszami CP FIZ i Capital Partners Investemnt I FIZ. Pan Paweł Bala nie jest obecnie członkiem żadnej Rady Nadzorczej.
Działalność Pana Pawła Bala poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności w przedsiębiorstwie Emitenta.
Pan Paweł Bala nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej a także nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Paweł Bala nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Paweł Bala

Prezes Zarządu