Powołanie osób zarządzających na kolejną kadencję

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w związku z zakończeniem kadencji Wiceprezesa Zarządu Pana Adama Chełchowskiego oraz Wiceprezesa Zarządu Pana Konrada Korobowicza, Rada Nadzorcza Capital Partners S.A. na posiedzeniu w dniu 29 maja 2014 roku dokonała ich wyboru na kolejne trzyletnie kadencje, powierzając im dotychczasowe funkcje.

Pan Adam Chełchowski – wykształcenie i przebieg kariery zawodowej:
Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz National Louis University (MBA) w Nowym Sączu
Doradca inwestycyjny, licencja nr 52. Makler papierów wartościowych, licencja nr 477.
1993 – 1995 Biuro Maklerskie Arabski i Gawor s.c. – Makler i Kierownik Działu Transakcji
1995 – 1996 Centralne Biuro Maklerskie Banku Pekao S.A. – Analityk oraz Doradca Inwestycyjny
1996 – 1999 Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. – Doradca Inwestycyjny, Członek Zarządu
1999 – 2006 Credit Suisse Life & Pensions PTE S.A. (wcześniej pod nazwą Winterthur PTE S.A.) – Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami, Członek Zarządu, od 2002 Country CIO Grupy Credit Suisse Life & Pensions w Polsce
2006 – 2006 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Opoka S.A. w organizacji, Prezes Zarządu
2006 – 2006 Dom Inwestycyjny Ipopema S.A. – Wiceprezes Zarządu
2006 – 2007 Boryszew SA oraz Impexmetal S.A. – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny obu spółek
2008 – nadal Capital Partners S.A. – Wiceprezes Zarządu
2008 – nadal Dom Maklerski Capital Parttners S.A. – Prokurent
2011 – nadal Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A. – Wiceprezes Zarządu, a od 2014 Prezes Zarządu
Adam Chełchowski jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Gekoplast S.A.
Pan Adam Chełchowski zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej ani spółki osobowej, a także nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Adam Chełchowski nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Konrad Korobowicz – wykształcenie i przebieg kariery zawodowej:
Absolwent Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie, mgr prawa, Radca prawny od 1996 r.
1992 – 1995 Bank Depozytowo-Kredytowy w Lubinie S.A. – prawnik w Departamencie Zarządzania Finansowego
1995 – 1997 Bank Depozytowo–Kredytowy Grupa Pekao SA Z–ca Dyrektora Departamentu Bankowości Detalicznej i SME
1997 – 1998 Polska Trust Sp. z o.o. i Mermaid Overseas Limited – Dyrektor
1998 – 2000 HEROS LIFE S.A. – Dyrektor Towarzystwa, Członek Zarządu
2000 – 2005 Inteligo Financial Services S.A. – Prezes Zarządu
2002 – 2013 Grupa Inwestycyjna MIDAS Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
2002 – nadal Capital Partners S.A. – Wiceprezes Zarządu
2005 – 2009 eCard S.A. – Prezes Zarządu
2005 – nadal Gastromed Sp z o.o.
2005 – nadal Gastromed REM Sp. z.o.o. – Członek Zarządu
2009 – nadal NNI Management – Prezes Zarządu
2012 – nadal Certis Investments Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu
Konrad Korobowicz jest Przewodniczącym Rad Nadzorczych Bankowego Domu Brokerskiego S.A. i Domu Maklerskiego Capital Partners S.A.oraz członkiem Rady Nadzorczej BSS Poland S.A.
Pan Konrad Korobowicz zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej ani spółki osobowej, a także nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Konrad Korobowicz nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Adam Chełchowski

Wiceprezes Zarządu

Konrad Korobowicz

Wiceprezes Zarządu