Podjęcie uchwały w sprawie powołania osoby zarządzającej Emitentem

Warszawa, dnia 2008-03-07
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 10/2008 – Podjęcie uchwały w sprawie powołania osoby zarządzającej Emitentem

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 6 marca 2008r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę powołującą do Zarządu Spółki na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Pana Adama Chełchowskiego, która wchodzi w życiem z dniem dokonania rejestracji przez właściwy sąd zmiany par. 9.1. Statutu Spółki, polegającej na zwiększeniu liczebności członków Zarządu Spółki.
Zmiana par. 9.1. Statutu Spółki zostanie uwzględniona w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W dniu 6 marca 2008r. Zarząd Capital Partners S.A. udzielił Panu Adamowi Chełchowskiemu prokury na czas określony, do czasu spełnienia się warunku pozwalającego objąć Panu Adamowi Chełchowskiemu funkcję Wiceprezesa Zarządu.
Pan Adam Chełchowski:
Absolwent Politechniki Warszawskiej (Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, specjalność Elektronika Jądrowa i Medyczna) oraz National Louis University (Master of Business Administration). Pan Adam Chełchowski posiada licencję doradcy w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi nr 52 oraz licencję maklera papierów wartościowych nr 477.
Pan Adam Chełchowski pracował kolejno:
1993 – 1995 Biuro Maklerskie Arabski i Gawor s.c. – Makler i Kierownik Działu Transakcji;
1995 – 1996 Centralne Biuro Maklerskie Banku Pekao S.A., Analityk oraz Doradca Inwestycyjny Zarządzający Portfelem;
1996 – 1999 Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A., Doradca Inwestycyjny, Członek Zarządu;
1999 – 2006 Credit Suisse Life & Pensions Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (wcześniej pod nazwą Winterthur Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA) – Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami, Członek Zarządu a od 2002 Country CIO (Chief Investment Officer) Grupy Credit Suisse Life & Pensions w Polsce;
2006 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Opoka S.A. w organizacji, Prezes Zarządu;
2006 Dom Inwestycyjny Ipopema S.A., Wiceprezes Zarządu;
2006 – 2007 Boryszew S.A., Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny;
2006 – 2007 Impexmetal S.A., Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny;
Ponadto Pan Adam Chełchowski zasiada obecnie w Radzie Nadzorczej Euro Consulting & Management S.A., NFI Progress, Hydrapres S.A. i Interchem S.A.
Od marca 2006 Pan Chełchowski prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie usług doradztwa.
Według złożonego przez Pana Adama Chełchowskiego oświadczenia nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Adam Chełchowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala