Podjęcie decyzji o emisji obligacji serii C

Warszawa, dnia 2005-09-14
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. w dniu 14 września 2005r. podjął Uchwałę Nr 3/IX/2005 w przedmiocie emisji przez spółkę obligacji imiennych serii C (“Obligacje”).
Celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków na sfinansowanie zakupu akcji oferowanych w ramach oferty publicznej PGNiG S.A. w Transzy Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych, zgodnie z Prospektem Emisyjnym PGNiG S.A.
Spółka wyemituje nie więcej niż 650.000 (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy) Obligacji imiennych serii C.
Obligacje nie będą wprowadzone do publicznego obrotu. Obligacje zostaną zaoferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia do indywidualnie określonych adresatów, w liczbie nie większej niż 300, zgodnie z art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. 2001 Nr 120 poz. 1300 ze zm.)
Wartość nominalna wynosić będzie 2,98 PLN (słownie: dwa złote i dziewięćdziesiąt osiem groszy) za każdą Obligację, a cena emisyjna jednej Obligacji będzie równa 3,02 PLN (słownie: trzy złote i dwa grosze).
Podstawowy termin wykupu obligacji nastąpi w dniu 17 października 2005r.
Obligacje nie będą oprocentowane. Obligatariusze uprawnieni będą do uzyskania jedynie świadczeń pieniężnych w wysokości określonej w warunkach emisji i zależnej wyłącznie od kwoty uzyskanej ze sprzedaży akcji PGNiG S.A.
Obligacje nie będą obligacjami zabezpieczonymi w rozumieniu Ustawy o Obligacjach.
Na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia Obligacji, tj. na 30 czerwca 2005r. wartość zobowiązań Spółki wyniosła 9 tys. PLN. W ocenie Zarządu Spółki łączne zobowiązania do czasu całkowitego wykupu Obligacji kształtować się będą w kwocie 19,7 mln. PLN.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt 15 RO – emisja obligacji

Wiceprezes Zarządu
Konrad Korobowicz