Podjęcie decyzji o emisji obligacji serii B

Warszawa, dnia 2005-12-09
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. w dniu 9 grudnia 2005r. podjął Uchwałę Nr 1/XII/2005 w przedmiocie emisji przez spółkę obligacji imiennych serii B (“Obligacje”),
Emisja zostanie przeprowadzona za pośrednictwem Domu Maklerskiego AmerBrokers S.A., który na podstawie zawartej ze spółką umowy pełni rolę Agenta Emisji.
Celem emisji jest pozyskania środków na sfinansowanie inwestycji kapitałowej.
Spółka wyemituje nie więcej niż 11.000 (słownie: jedenaście tysięcy) Obligacji serii B. Obligacje nie będą wprowadzone do publicznego obrotu. Obligacje zostaną zaoferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia do indywidualnie określonych adresatów. Wartość nominalna jednej obligacji wynosić będzie 590,00 PLN (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt złotych). Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej.
Obligacje nie są oprocentowane. Obligacje nie będą obligacjami zabezpieczonymi w rozumieniu Ustawy o Obligacjach.
Podstawowy termin wykupu Obligacji przypada na dzień 31 grudnia 2007r. Wykup Obligacji w podstawowym terminie nastąpi poprzez spełnienie świadczenia niepieniężnego, które polega na wydaniu przez Emitenta jednej akcji spółki, w którą zostanie dokonana inwestycja kapitałowa, za każdą Obligację pozostającą do wykupu. Jeżeli Emitent uchyli się od spełnienia świadczenia niepieniężnego, świadczenie to ulega przeliczeniu na świadczenie pieniężne polegające na wypłacie wyższej z dwóch kwot: kwoty w wysokości 590 PLN za każdą Obligację lub kwoty równej ostatniemu kursowi akcji spółki, w którą zostanie dokonana inwestycja kapitałowa, na rynku regulowanym przed terminem wykupu. Wcześniejszy wykup na żądanie Emitenta lub na żądanie Obligatariusza następuje poprzez spełnienie świadczenia pieniężnego.
Emitent będzie posiadać prawo żądania wcześniejszego wykupu wszystkich pozostających do wykupu Obligacji począwszy od daty emisji, poprzez zapłatę za każdą wykupywaną Obligację kwoty pieniężnej w wysokości uzależnionej od wysokości kwoty uzyskanej ze sprzedaży akcji spółki, w którą zostanie dokonana inwestycja kapitałowa, na następujących warunkach:

1. Jeżeli WSA <= KR1, to KW = WSA;
2. Jeżeli KR1 < WSA <= KR2 , to KW = WSA – (WSA – KR1) * 0,2
3. Jeżeli WSA > KR2, to KW = WSA – (WSA – KR1) * 0,2 – (WSA – KR2) * 0,2,

Gdzie:
KW – kwota wykupu przypadająca na jedną Obligację.
WSA – średnia cena sprzedaży jednej akcji spółki, w którą zostanie dokonana inwestycja kapitałowa, w ramach danego wcześniejszego wykupu, pomniejszona a koszty transakcji.
KR1 – wartość nominalna jednej Obligacji powiększona o odsetki w wysokości 20% p.a., obliczona za okres od dnia emisji do dnia poprzedzającego przedterminowy wykup Obligacji.
KR2 – wartość nominalna jednej Obligacji powiększona o odsetki w wysokości 100% p.a., obliczona za okres od dnia emisji do dnia poprzedzającego przedterminowy wykup Obligacji.

Obligatariusz posiada prawo żądania wcześniejszego wykupu wszystkich posiadanych obligacji począwszy od 1 listopada 2007 roku. Wykup Obligacji we wcześniejszym terminie wykupu na żądanie Obligatariusza nastąpi poprzez zapłatę, za każdą Obligację, kwoty pieniężnej równej średniej cenie sprzedaży jednej akcji spółki, w którą zostanie dokonana inwestycja kapitałowa, pomniejszona a koszty transakcji.
Na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia Obligacji, tj. na 30 września 2005r. wartość zobowiązań Spółki wyniosła 4.294 tys. zł. W ocenie Zarządu Spółki łączne zobowiązania do czasu całkowitego wykupu Obligacji kształtować się będą w kwocie 7 mln PLN.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala