Podjęcie decyzji o emisji obligacji

Warszawa, dnia 2004-11-05
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. w dniu 4 listopada 2004r. podjął Uchwałę Nr 1 w przedmiocie emisji obligacji imiennych serii A (“Obligacje”). Emisja zostanie przeprowadzona za pośrednictwem ING Bank Śląski S.A., który na podstawie zawartej ze Spółką umowy pełni rolę Agenta Emisji.
Celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków na sfinansowanie zakupu akcji oferowanych w ramach pierwszej oferty publicznej Banku PKO BP S.A. przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej w Transzy Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych, zgodnie z Prospektem Emisyjnym Banku PKO BP S.A.
Spółka wyemituje nie więcej niż 2.170.784 (dwa miliony sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery) Obligacji imiennych zdematerializowanych serii A.
Obligacje zostaną zaoferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia do indywidualnie określonych adresatów, w liczbie nie większej niż 300, zgodnie z art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. 2001 Nr 120 poz. 1300 ze zm.)
Wartość nominalna wynosić będzie 20,50 PLN (słownie: dwadzieścia złotych i 50/100) za każdą Obligację, a cena emisyjna jednej Obligacji będzie równa 20,71 PLN (słownie: dwadzieścia złotych i 71/100).
Podstawowy termin wykupu obligacji nastąpi w dniu 30 listopada 2004r.
Obligacje nie będą oprocentowane. Obligatariusze uprawnieni będą uzyskania jedynie świadczeń pieniężnych w wysokości określonej w warunkach emisji i zależnej wyłącznie od kwoty uzyskanej ze sprzedaży akcji PKO BP S.A.
Obligacje nie będą obligacjami zabezpieczonymi w rozumieniu Ustawy o Obligacjach. Na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia Obligacji, tj. na 30 września 2004r. wartość zobowiązań Spółki wyniosła 8,94 tys. PLN. W ocenie Zarządu Spółki łączne zobowiązania do czasu całkowitego wykupu Obligacji kształtować się będą w kwocie 44.510 tys. PLN.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt 18 RO – emisja obligacji