Podjęcie decyzji o emisji obligacji

Warszawa, dnia 2005-08-30
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. w dniu 29 sierpnia 2005r. podjął Uchwałę Nr 1/VIII/2005 w przedmiocie emisji przez spółkę obligacji imiennych serii A (“Obligacje”), celem pozyskania środków na sfinansowanie inwestycji kapitałowej. Spółka wyemituje nie więcej niż 40.000 (czterdzieści tysięcy) Obligacji imiennych serii A.
Obligacje nie będą wprowadzone do publicznego obrotu. Obligacje zostaną zaoferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia do indywidualnie określonych adresatów, w liczbie nie większej niż 300, zgodnie z art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. 2001 Nr 120 poz. 1300 ze zm.)
Wartość nominalna i cena emisyjna wynosić będzie 75,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt pięć złotych) za każdą Obligację.
Podstawowy termin wykupu obligacji nastąpi w dniu 31 sierpnia 2006r. Wykup obligacji w Podstawowym terminie nastąpi poprzez zapłatę za każdą obligację kwoty pieniężnej w wysokości średniej ceny uzyskanej za jedna akcję z dokonanej inwestycji kapitałowej lub kwoty 75,00 zł, w zależności która z tych kwot będzie wyższa, oraz odsetek w wysokości 11,25 zł. Obligacje mogą zostać wykupione poprzez spełnienie świadczenia niepieniężnego, polegającego na wymianie jednej obligacji na jedną akcję. Jeżeli emitent uchyli się od spełnienia świadczenia niepieniężnego, zobowiązany będzie do zapłaty za każdą obligację wyższej z dwóch następujących kwot: 1,5 krotności ostatniego kursu zamknięcia akcji na rynku regulowanym przed dniem złożenia żądania lub 112,5 PLN.
Obligacje nie będą obligacjami zabezpieczonymi w rozumieniu Ustawy o Obligacjach.
Na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia Obligacji, tj. na 30 czerwca 2005r. wartość zobowiązań Spółki wyniosła 9 tys. zł. W ocenie Zarządu Spółki łączne zobowiązania do czasu całkowitego wykupu Obligacji kształtować się będą w kwocie 6,0 mln PLN.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt 15 RO – emisja obligacji

Prezes Zarządu
Paweł Bala