Opinia i raport biegłego rewidenta do jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2007r. – UZUPEŁNIENIE

Warszawa, dnia 2008-06-04

Komisja Nadzoru Finansowego
Raport bieżący nr 21/2008 – Opinia i raport biegłego rewidenta do jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2007r. – UZUPEŁNIENIE

Zarząd Capital Partners S.A., w uzupełnieniu do przekazanych w dniu 29 maja 2008r. jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2007r., przesyła w załączeniu opinię niezależnego biegłego rewidenta oraz raport uzupełniający opinię biegłego rewidenta z badania, zarówno jednostkowego jak i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2007, zawierające podpisy osób sporządzających powyższe dokumenty.

Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego Capital Partners SA za rok 2007

Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego Capital Partners SA za rok 2007

Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok 2007

Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok 2007

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Prezes Zarządu
Paweł Bala