Ogłoszenie o ZWZA Spółki Capital Partners S.A.

Warszawa, dnia 2003-06-03
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 27 czerwca 2003r., godz. 13:00, w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Nowogrodzka 50/54 lok 450.

Imienne świadectwa depozytowe oraz zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu winny być złożone najpóźniej do dnia 19 czerwca 2003r. w siedzibie Spółki przy ul. Nowogrodzkiej 50/54 lok. 450 w Warszawie w dni powszednie w godzinach: 9:00 – 16:00,

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2002.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok 2002.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2002.
9. Podjęcie Uchwały w przedmiocie sposobu pokrycia strat.
10. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez poszczególnych członków Zarządu.
12. Zamknięcie obrad.

Podstawa Prawna: par. 28 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 29/01 RN CeTO S.A. z dnia 30 października 2001