Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. na dzień 28 kwietnia 2011r.

Warszawa, dnia 2011-03-31
Komisja Nadzoru Finansowego

Zarząd Capital Partners S.A., działając na podstawie art. 399 par. 1, zwołuje na dzień 28 kwietnia 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi dokument w załączniku.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (z późn. zm.)

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Prezes Zarządu

Paweł Bala