Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. na dzień 24 kwietnia 2012r.

Zarząd Capital Partners S.A., działając na podstawie art. 399 par. 1 Ksh, zwołuje na dzień 24 kwietnia 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi dokument w załączniku.

Załącznik:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Capital Partners S.A.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (z późn. zm.)

Paweł Bala

Prezes Zarządu