Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

Warszawa, dnia 2006-09-01
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Capital Partners S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 1 Statutu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 6 października 2006r., godz. 13:00, w Warszawie, ul. Królewska 16.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
7. Powołanie komisji skrutacyjnej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji i wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej oferty akcji serii E. Proponowanym dniem prawa poboru jest 27 października 2006 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji i wprowadzenia akcji serii E, praw do akcji serii E oraz praw poboru akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust. 14, 15 Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 15 ust. 2 lit. h), i) i j) Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 15 ust. 2 lit. n) Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W związku z zamiarem zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki, Zarząd podaje poniżej dotychczas obowiązujące postanowienia oraz proponowane zmiany:
Dotychczasowe brzmienie:
”§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.020.000 (słownie: dwanaście milionów dwadzieścia tysięcy) złotych i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:
a) 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b) 1.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c) 9.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
d) 520.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.”
Proponowane brzmienie:
”§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.040.000 (słownie: dwadzieścia cztery miliony czterdzieści tysięcy) złotych i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:
a) 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b) 1.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c) 9.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
d) 520.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
e) 12.020.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.”

W związku z zamiarem zmiany § 7 ust. 14 i 15 Statutu Spółki, Zarząd podaje poniżej dotychczas obowiązujące postanowienia oraz proponowane zmiany:
Dotychczasowe brzmienie:
“14. Wysokość kapitału docelowego wynosi 1.700.000,- zł (jeden milion siedemset tysięcy złotych). –
15. W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony, przez okres nie dłuższy niż 3 (trzy) lata do podwyższenia kapitału zakładowego. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne. Zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest również dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej.”
Proponowane brzmienie:
“14. Wysokość kapitału docelowego wynosi 18.030.000,- zł (osiemnaście milionów trzydzieści tysięcy złotych).
15. W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony, przez okres nie dłuższy niż 3 (trzy) lata do podwyższenia kapitału zakładowego. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne. Zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest również dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej. Jednocześnie, w granicach kapitału docelowego, Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umów o rejestrację akcji w depozycie i do ubiegania się o wprowadzenie akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

W związku z zamiarem zmiany § 15 ust. 2 lit. h), i) i j) Statutu Spółki, Zarząd podaje poniżej dotychczas obowiązujące postanowienia oraz proponowane zmiany:
Dotychczasowe brzmienie:
“h) wyrażanie zgody na tworzenie nowych spółek oraz zbycie przez Spółkę posiadanych akcji lub udziałów,
i) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych podmiotów gospodarczych,
j) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę środków trwałych o wartości nabycia wyższej niż 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki,”
Proponowane brzmienie:
“h) wyrażanie zgody na tworzenie nowych spółek,
i) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych podmiotów gospodarczych, o ile wartość nabywanych lub zbywanych akcji lub udziałów przekracza 5.000.000,00 (pięć milionów) złotych,
j) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę środków trwałych o wartości nabycia lub zbycia wyższej niż 1.000.000,00 (jeden milion) złotych nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki,”

W związku z zamiarem zmiany § 15 ust. 2 lit. n) Statutu Spółki, Zarząd podaje poniżej dotychczas obowiązujące postanowienia oraz proponowane zmiany:
Dotychczasowe brzmienie:
“n) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę:
(1) zobowiązań dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji, w tym także transakcji warunkowych i transakcji terminowych;
(2) pożyczek i kredytów;
(3) na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, z wyjątkiem czynności służących zabezpieczeniu zobowiązań własnych Spółki;
(4) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki;
(5) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki – o wartości ewidencyjnej przekraczającej, w jednym roku obrotowym, kwotę 1.000.000,00 (jeden milion) złotych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki.”
Proponowane brzmienie:
“n) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań, o ile kwota jednostkowego zobowiązania jest wyższa niż 5.000.000,00 (pięć milionów) złotych.”

Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są akcjonariusze, którzy najpóźniej w dniu 29 września 2006r. do godz. 16.00 złożą w Sekretariacie Zarządu Spółki w Warszawie, ul. Królewska 16, imienne świadectwa depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych stwierdzające, że akcje w liczbie wskazanej w świadectwie nie mogą być przedmiotem obrotu do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Sekretariacie Zarządu Spółki w Warszawie, ul. Królewska 16, na 5 dni powszednich przed jego terminem.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Podstawa Prawna: art. 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala