Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 14 lutego 2006r.

Warszawa, dnia 2006-01-20
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Capital Partners S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 1 Statutu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 14 lutego 2006r., godz. 13:00, w Warszawie, ul. Pankiewicza 1 lok. 4.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
7. Powołanie komisji skrutacyjnej.
8. Podjecie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie w § 14 ust. 4a i 4b.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd proponuje następujące zmiany Statutu Spółki:
dodanie w § 14 ust. 4a i 4b w brzmieniu:
“4a. W przypadku śmierci lub ustąpienia członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 60 dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności, mogą dokonać uzupełnienia swego składu w drodze kooptacji spośród kandydatów przedstawionych przez członków Rady Nadzorczej.
4b. Mandat osoby dokooptowanej kończy się wraz z kadencją całej Rady Nadzorczej.”

Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są akcjonariusze, którzy najpóźniej w dniu 7 lutego 2006r. do godz. 16.00 złożą w Sekretariacie Zarządu Spółki w Warszawie, ul. Pankiewicza 1 lok 4, imienne świadectwa depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych stwierdzające, że akcje w liczbie wskazanej w świadectwie nie mogą być przedmiotem obrotu do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Sekretariacie Zarządu Spółki w Warszawie, ul. Pankiewicza 1 lok 4, na 5 dni powszednich przed jego terminem.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Podstawa Prawna: art. 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala