Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

Warszawa, dnia 2005-06-20
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Raport bieżący nr 13/2005 – ogłoszenie o zwołaniu NWZA

Zarząd Spółki Capital Partners Spółka Akcyjna w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 50, KRS 0000110394, Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru 29.04.2002r., działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 12 lipca 2005r., godz. 13:00, w Warszawie, ul. Pankiewicza 1 lok. 4.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
7. Powołanie komisji skrutacyjnej.
8. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są akcjonariusze, którzy najpóźniej w dniu 5 lipca 2005r. do godz. 15.00 złożą w Sekretariacie Zarządu Spółki w Warszawie, ul. Pankiewicza 1 lok 4, imienne świadectwa depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi stwierdzające, że akcje w liczbie wskazanej w świadectwie nie mogą być przedmiotem obrotu do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Sekretariacie Zarządu Spółki w Warszawie, ul. Pankiewicza 1 lok 4, na 5 dni powszednich przed jego terminem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
W celu sprawnej rejestracji akcjonariuszy Zarząd prosi o przybycie na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.

Podstawa Prawna: par. 45 ust. 1 pkt 1 RO – WZA porządek obrad

Prezes Zarządu
Paweł Bala