Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

Warszawa, dnia 2006-01-04
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Capital Partners S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 1 Statutu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 26 stycznia 2006r., godz. 13:00, w Warszawie, ul. Nowogrodzka 50, I piętro, sala nr 132.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
7. Powołanie komisji skrutacyjnej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej oferty akcji serii C. Proponowanym dniem prawa poboru jest 20 lutego 2006 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia akcji serii C, praw do akcji serii C oraz praw poboru akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W związku z zamiarem zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki, Zarząd podaje poniżej dotychczas obowiązujące postanowienia oraz proponowane zmiany:

Dotychczasowe brzmienie:
“Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.300.000,00 (słownie dwa miliony trzysta tysięcy) złotych i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:
a) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 500000,
b) 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 1800000,”

Proponowane brzmienie:
“Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 4.600.000 do 6.900.000 (słownie: od cztery miliony sześćset tysięcy do sześć milionów dziewięćset tysięcy) złotych i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:
a) 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b) 1.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c) od 2.300.000 do 4.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C”

Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są akcjonariusze, którzy najpóźniej w dniu 19 stycznia 2006r. do godz. 16.00 złożą w Sekretariacie Zarządu Spółki w Warszawie, ul. Pankiewicza 1 lok 4, imienne świadectwa depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych stwierdzające, że akcje w liczbie wskazanej w świadectwie nie mogą być przedmiotem obrotu do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Sekretariacie Zarządu Spółki w Warszawie, ul. Pankiewicza 1 lok 4, na 5 dni powszednich przed jego terminem.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Podstawa Prawna: par. 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Prezes Zarządu
Paweł Bala