Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 8 września 2022 r. godz. 12:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał

Zarząd Capital Partners S.A. działając na podstawie art. 399 §1, art. 402^1 oraz art. 402^2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 8 września 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przekazujemy w załączeniu.
Jednocześnie przekazujemy projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i informujemy, że Rada Nadzorcza Capital Partners S.A. pozytywnie zaopiniowała zarówno porządek obrad jak i treść uchwał.

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Capital Partners SA na dzień 8 września 2022 roku

Projekty uchwał NWZ Capital Partners SA zwołanego na dzień 8 września 2022 roku

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Paweł Bala

Prezes Zarządu