Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 31 maja 2023 r. godz. 12:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał

Zarząd Capital Partners S.A. działając na podstawie art. 399 §1, art. 402^1 oraz art. 402^2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 31 maja 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przekazujemy w załączeniu.
Jednocześnie przekazujemy projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i dokumenty, które mają być przedmiotem obrad, a które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości oraz informujemy, że Rada Nadzorcza Capital Partners S.A. pozytywnie zaopiniowała zarówno porządek obrad jak i treść uchwał.

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Capital Partners SA na dzień 31 maja 2023 roku

Projekty uchwał ZWZ Capital Partners SA zwołanego na dzień 31 maja 2023 roku

Wyciąg z treści uchwał Rady Nadzorczej Capital Partners SA w sprawach objętych porządkiem obrad ZWZ zwołanego na dzień 31 maja 2023 roku

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Capital Partners SA w 2022 roku

Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej Capital Partners S.A. za 2022 rok

Raport niezależnego Biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Capital Partners SA za 2022 rok

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Paweł Bala

Prezes Zarządu