ogłoszenie o zwołaniu i porządku obrad ZWZ w dniu 19.06.2007

Warszawa, dnia 2007-05-25
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 25/2007 – ogłoszenie o zwołaniu i porządku obrad ZWZ w dniu 19.06.2007

Zarząd Capital Partners S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 19 czerwca 2007r. godz. 13:00 w Warszawie przy ul. Królewskiej 16 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
7. Powołanie komisji skrutacyjnej.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006.
10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2006 zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2006.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2006.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par. 9 lit. h), i), j), n) Regulaminu Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego dla Zarządu, pracowników i istotnych osób współpracujących.
18. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa pierwszeństwa ich nabycia oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par. 7 ust. 1 Statutu Spółki.
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie par. 7 pkt. 1 Statutu Spółki:
”§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.040.000 (słownie: dwadzieścia cztery miliony czterdzieści tysięcy) złotych i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:
a. 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b. 1.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c. 9.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
d. 520.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
e. 12.020.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.”
Proponowane brzmienie par. 7 pkt. 1 Statutu Spółki:
”§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 24.040.000 (słownie: dwadzieścia cztery miliony czterdzieści tysięcy) złotych i nie więcej niż 25.240.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście czterdzieści tysięcy) złotych i dzieli się na nie mniej niż 24.040.000 (słownie: dwadzieścia cztery miliony czterdzieści tysięcy) akcji i nie więcej niż 25.240.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście czterdzieści tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:
a. 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b. 1.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c. 9.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
d. 520.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
e. 12.020.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
f. nie więcej niż 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.”

Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 12 czerwca 2007r. do godziny 15:30 w Sekretariacie Zarządu Spółki w Warszawie, ul. Królewska 16.
Imienne świadectwo depozytowe, podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem, powinno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostało wydane w celu złożenia w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem oraz że z chwilą wydania takiego świadectwa następuje blokada odpowiedniej liczby akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Sekretariacie Zarządu Spółki w Warszawie, ul. Królewska 16, na 5 dni powszednich przed jego terminem.
W tym samym miejscu, na 7 dni przed Walnym Zgromadzeniem, zostaną udostępnione: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowe, opinia i raport biegłego rewidenta, sprawozdanie Rady Nadzorczej.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Podstawa Prawna: par. 39 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala