Ocena sytuacji Spółki przez Radę Nadzorczą

Warszawa, dnia 2005-06-15
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Raport bieżący nr 11/2005 – ocena sytuacji Spółki przez Radę Nadzorczą

Zarząd Capital Partners S.A., zgodnie z zasadą ładu korporacyjnego nr 18 zawartą w “Dobrych praktykach w spółkach publicznych”, przekazuje niniejszym treść Oceny sytuacji Spółki za rok 2004, dokonanej przez Radę Nadzorczą Capital Partners S.A. na jej posiedzeniu w dniu 14 czerwca br.:

W ocenie Rady Nadzorczej Capital Partners S.A. osiągnęła w roku obrotowym 2004 bardzo dobre wyniki finansowe. Rok 2004 w działalności Spółki był okresem zwiększenia obrotów oraz wzrostu aktywów. W 2004 r. osiągnięte przychody netto ze sprzedaży wyniosły 2.445,37 tys. zł i wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 2.744%. Osiągnięty przez Spółkę zysk netto na koniec roku obrotowego 2004 wyniósł 1.171,86 tys. zł i w stosunku do roku ubiegłego wzrósł o 22%.
Dobre wyniki Spółki są efektem modyfikacji strategii biznesowej i skupieniu się przede wszystkim na działalności w zakresie coroprate finance. Spółka aktywnie pozyskiwała zlecenia w zakresie świadczenia usług doradztwa finansowego, głównie związanego z pozyskaniem kapitału dla przedsiębiorstwa. W ocenie Rady Nadzorczej ogólna sytuacja majątkowa i finansowa Spółki w 2004r. jest oceniana pozytywnie, Spółka jest rentowna a dalsze funkcjonowanie Spółki nie jest zagrożone.

Podstawa Prawna: Regulamin urzędowego rynku giełdowego – inne

Prezes Zarządu
Paweł Bala