Ocena sytuacji Spółki przedstawiona przez Radę nadzorczą

Warszawa, dnia 2006-06-21
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Capital Partners S.A. zgodnie z zasadą nr 18 “Dobrych Praktyk w spółkach publicznych 2005” przyjętych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przekazuje do wiadomości ocenę sytuacji Spółki przedstawioną przez Radę Nadzorczą:

“Spółka na dzień 31 grudnia 2005 roku wykazała ujemny wynik finansowy netto w kwocie 29,89 tys. zł. Nastąpił także, w stosunku do roku poprzedniego, spadek przychodów ze sprzedaży oraz kosztów.
Pogorszenie się wyników w stosunku do roku 2004 jest przede wszystkim następstwem skupienia się Spółki na inwestycjach kapitałowych (CP Energia S.A., eCard S.A., Bipromet S.A. i Dom Maklerski Capital Partners S.A.) oraz pozyskania mniejszej liczby zleceń w zakresie świadczenia usług doradztwa finansowego.
W ocenie Rady Nadzorczej, mimo że Spółka nie wypracowała w roku obrotowym zysku, ogólna sytuacja majątkowa i finansowa oceniana jest pozytywnie. Spółka jest rentowna a dalsze jej funkcjonowanie nie jest zagrożone.
W opinii Rady Nadzorczej sprawozdanie finansowe Spółki jest zgodne ze stanem faktycznym oraz księgami i dokumentami oraz przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2005 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
Rada Nadzorcza nie podziela opinii Biegłego Rewidenta, co do dokonanego podczas badania Spółki zastrzeżenia odnośnie wykazania przez Spółkę zobowiązania z tytułu obligacji w wartości nominalnej wyemitowanych obligacji i przychyla się w tej kwestii do stanowiska Zarządu Capital Partners S.A.
Zdaniem Rady Nadzorczej brak jest jednoznacznej podstawy do wyceny zobowiązania zgodnie z sugestią Biegłego Rewidenta, ponieważ opcja wykupu obligacji w podstawowym terminie była i jest najmniej prawdopodobna. Ponadto nie naliczenie szacunkowych odsetek na dzień bilansowy nie wpływa znacząco na sytuację ekonomiczną Spółki i nie zagraża Akcjonariuszom, ponieważ odsetki stanowią 1,31% sumy bilansowej na 31 grudnia 2005r a posiadane przez Spółkę środki pieniężne całkowicie pokrywają zadłużenie Spółki z tytułu Obligacji.
Zdaniem Rady Nadzorczej brak jest jednoznacznej podstawy do wyceny zobowiązania zgodnie z sugestią Biegłego Rewidenta, ponieważ opcja wykupu obligacji w podstawowym terminie była i jest najmniej prawdopodobna. Ponadto nie naliczenie szacunkowych odsetek na dzień bilansowy nie wpływa znacząco na sytuację ekonomiczną Spółki i nie zagraża Akcjonariuszom, ponieważ odsetki stanowią 1,31% sumy bilansowej na 31 grudnia 2005r a posiadane przez Spółkę środki pieniężne całkowicie pokrywają zadłużenie Spółki z tytułu Obligacji.”

Podstawa Prawna: Inne uregulowania

Prezes Zarządu
Paweł Bala