Ocena sytuacji Spółki oraz ocena swojej pracy dokonana przez Radę Nadzorczą

Warszawa, dnia 2009-05-04
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 10/2009 – Ocena sytuacji Spółki oraz ocena swojej pracy dokonana przez Radę Nadzorczą

Zarząd Spółki Capital Partners S.A., zgodnie z zasadami zawartymi w pkt. III.1.1. oraz III.1.2. “Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, przekazuje w załączonych dokumentach dokonane przez Radę Nadzorczą oceny zarówno sytuacji Spółki, jak i swojej działalności w 2008r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2008–31.12.2008

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres 01.01.2008–31.12.2008

Podstawa Prawna: Inne uregulowania

Prezes Zarządu
Paweł Bala